Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.ABAND.cz. Podmínky blíže definují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele internetového obchodu, kterým je společnost ABAND CZECH s.r.o., IČ: 29023246, DIČ: CZ29023246, se sídlem Zbraslavská 27/29, 519 00 Praha 5, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 160669 (dále jen "prodávající"), a zákazníka (dále jen "kupující").

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem (Zákon č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (Zákon č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Obchodním zákoníkem (Zákon č. 513/1991 Sb.), vše ve znění pozdějších novel.

2. Základní údaje

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Prodávající (dodavatel) - je obchodní společnost ABAND CZECH s.r.o., IČ: 29023246, DIČ: CZ29023246, se sídlem Zbraslavská 27/29, 519 00 Praha 5, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 160669. ABAND CZECH s.r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Prodávající je plátcem DPH.

Spotřebitel (kupující) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Fakturační a doručovací údaje
Veškeré kontaktní údaje jsou uvedeny v sekci kontakty.

3. Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy

Seznam produktů na stránkách www.ABAND.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech zobrazených položek. Dostupnost zboží bude vždy po ověření potvrzena.

Pro učinění objednávky je třeba udělat následující - kupující vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou fakturační i dodací adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno, včetně telefonického kontaktu pro potřeby přepravce. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě www.ABAND.cz. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně opravit.

Umístěním nabídky dodávaného zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem potvrzení závazné objednávky kupujícího prodávajícím s upřesněním termímu dodání zboží, nikoli potvrzením přijetí této objednávky (např. automatický generovaným emailem). Od tohoto momentu pak mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s výše uvedenými obchodními podmínkami a bez výhrady s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva (objednávka kupujícího) je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

Veškeré ceny za zboží, případně služby, uvedené na webových stránkách www.ABAND.cz jsou konečné, tj. včetně všech dalších povinných poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Ceny produktů si může kupující ověřit u jednotlivých položek zboží. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků (např. dopravné a doběrečné), a kupující bude vyzván k jejich schválení.

Zrušení objednávky
Kupující mohou bez udání důvodu zrušit svou objednávku až do jejího potvrzení prodávajícím. Kupující spotřebitel má dále v souladu s § 53 odst. 7 Občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů a jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží (viz níže bod 6.). Prodávající má právo odmítnout objednávku, jestliže kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

4. Zaslání zboží

Kupní smlouva vzniká okamžikem potvrzení závazné objednávky kupujícího prodávajícím. Prodávající po doručení objednávky zašle kupujícímu potvrzení o Přijetí objednávky automaticky generovaným emailem označeným jako „Potvrzení objednávky“. Po ověření všech náležitostí objednávky a dostupností zboží, doplní prodávající termín dodání a kupujícímu objednávku nejčasteji emailem potvrdí. Objednávku je možné potvrdit i telefonicky. Při telefonickém potvrzení objednávky si prodávající a kupující potvrdí její obsah, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení.

Dodací lhůta
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího dodáno v co možná nejkratší době smluvním přepravcem (logistickým partnerem prodávajícího), obvykle do doby označené jako Dostupnost u jednotlivých položek na internetových stránkách od okamžiku přijetí objednávky. Ve výjimečných případech u některých speciálních položek je lhůta dodání zpravidla delší, kupující je však o případném prodloužení dodací lhůty včas informován. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou kupující stanovil ve své objednávce.

Způsob dopravy
Dopravu objednávky na určenou adresu zajišťuje prodávající, a to na území celé České republiky a Slovenska. Náklady na dopravu zboží se liší podle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám během objednávkového procesu.

Způsob platby
Kupující má dvě možnosti, jak uhradit kupní cenu za zboží:

 1. Zboží včetně dopravného a doběrečného je možné v plné výši uhradit dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby nebo
 2. Poukázáním kupní ceny včetně dopravného na účet prodávajícího pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje (po obdržení Vaší objednávky Vám příslušný variabilní symbol zašleme). Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad.

Převzetí zboží
Při přebírání zboží od přepravce našim zákazníkům doporučujeme zkontrolovat, zda není zásilka poškozena. V případě mechanického poškození obalu nebo zboží samotného je kupující, který není spotřebitelem, povinen sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit. Na základě vyhotoveného záznamu bude kupujícímu poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Kupující má také právo od smlouvy odstoupit. Podepsáním dodacího listu přepravci kupující, nikoli spotřebitel, souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené.

Spotřebitel by ve vlastním zájmu měl tyto kroky učinit také, vyhne se tak pozdějším problémům plynoucím z odpovědnosti za vady, které vznikly v důsledku přepravy (mechanického poškození zboží). Pokud ovšem kupující spotřebitel uvedený postup nedodrží, není nijak dotčeno jeho právo uplatnit reklamaci.

5. Rozpor s kupní smlouvou a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím bez vad, dále že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

6. Odstoupení od smlouvy

Kupující spotřebitel má v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodů a jakékoliv sankce. Zaslané zboží musí být kompletní, nepoužité a nepoškozené, pokud možno v původním obalu, schopné dalšího prodeje.

Právo prodávajícího na odstoupení
Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo v případě výrazné změny jeho ceny. Před odstoupením je ale prodávající vždy povinen kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy
Kupující spotřebitel může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí prodávajícímu, a to elektronicky na emailovou adresu obchod@aband.cz, písemně či jiným způsobem nejpozději 14. den od převzetí zboží. Při odstoupení od smlouovy doporučujeme uvést číslo objednávky nebo faktury, datum prodeje a doložit kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky, z nichž není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny zpět odesílateli.

V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu v jiném než neporušeném stavu, je kupující spotřebitel povinen nahradit prokazatelné náklady související s uvedením zboží do původního stavu a skutečně vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tak, že kupní cena, která je kupujícímu spotřebiteli prodávajícím v případě odstoupení od smlouvy vrácena, je o tyto nálady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

Pokud kupující spotřebitel splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, prodávající mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající vrací finanční prostředky na účet kupujícího spotřebitele nebo kupujícím spotřebitelem definovaný účet po obdržení podepsaného dobropisu.

Právo odstoupit od smlouvy nelze v souladu s § 53 odst. 8 Občanského zákoníku uplatnit v těchto případech uzavřených smluv:

 1. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 2. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 3. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
  a v případě dalších smluv vyjmenovaných zákonem

Toto právo neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží!

Záruční podmínky a Reklamační řád

Tyto Záruční podmínky a Reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícímu, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Tyto Záruční podmínky a Reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a Reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku k této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

7. Záruka a reklamace

V případě, že kupující objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou výrobku samotného, má právo na reklamaci zboží.

Záruční doba počíná běžet od data uskutečnění předání zboží kupujícímu spotřebiteli nebo předání smluvnímu přepravci v případě kupujícího, který není spotřebitelem. Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku uvedenou u každé položky jak v internetovém obchodě www.ABAND.cz, tak na daňovém dokladu (faktuře). Prodávající poskytne kupujícímu, který není spotřebitelem, prodloužení uvedených záručních lhůt na zboží o 7 kalendářních dní na pokrytí času potřebného k prodeji zboží jeho zákazníkovi. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Dojde-li k výměně věci nebo její součásti, počíná běžet nová záruka v délce uvedené u této položky.

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Záruční list musí obsahovat název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO a sídlo společnosti.

Záruka se nevztahuje na závady samostatně prodaných náhradních dílů, vzniklé neodbornou nebo chybnou montáží nebo instalací těchto dílů. V případě samostatně prodaných náhradních dílů, k jejichž správné montáži je nutná odborná znalost, se záruka nevztahuje na závadu ani v případě, že nelze jednoznačně prokázat, že vznikla neodbornou nebo chybnou montáží. Náhradním dílem je chápána komponenta, která tvoří nedílný funkční resp. vzhledový celek zařízení a bez nějž není zařízení plně funkční resp. vzhledově kompletní.

Záruka se vztahuje na výrobní vady zboží nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem či mechanickým poškozením. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a není možné ji ani jako takovou reklamovat!

8. Reklamační řád

Pokud chce kupující reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě www.ABAND.cz, doporučujeme oznámit tuto skutečnost neprodleně e-mailem či telefonicky. Poté se domluvíme na zaslání poškozeného zboží. Ke zboží je nutno přiložit popis závady a číslo pořizovacího dokladu (faktury). Převzaté zboží bude testováno pouze na uvedenou závadu. Přiložení kopie pořizovacího dokladu výrazně usnadní identifikaci zásilky a zrychlí vyřízení požadavku. Zásilky, u nichž není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesílateli.

Zboží je nutné k reklamaci doručit v originálním obalu, nebo jiném vhodném obalu, včetně veškerého příslušenství. Pokud kupující při reklamaci nepředá zařízení s výše uvedenými náležitostmi, nepřevezme prodávající zařízení k reklamaci. Prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží k reklamaci.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu. Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací. V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.

Vyřízení reklamace
V závislosti na druhu vady a na povaze výrobku, má kupující v souladu s právními předpisy platnými v České republice, v případě oprávněné reklamace:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy,
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy,
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití,
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí uvedené lhůty, má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Prodávající spotřebiteli vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, popř. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Ostatní ustanovení

9. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Uzavřením kupní smlouvy poskytuje kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů. Prodávající zpracovává osobní údaje zákazníků v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to v databázi prodávajícího při plném respektování povinnosti správce dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Zpracované údaje jsou plně chráněny funkčním vnitřním systémem ochrany dat. Prodávající shromažďuje se souhlasem kupujícího osobní údaje kupujícího, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení až do doby odvolání tohoto souhlasu zákazníkem.

Pokud kupující projeví svůj souhlas, může mu prodávající sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může kupující kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na obchod@aband.cz nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky.

Prodávající není oprávněn poskytovat osobní údaje o kupujícím třetím osobám. Výjimku představují externí přepravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.

10. Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní a Záruční podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Tyto Obchodní a Záruční podmínky nabývají účinnost 1. ledna 2011.

Změny Reklamačního řádu vyhrazeny.

Související odkazy

Vyhledání produktu

Napište model notebooku, pro který hledáte určitý díl, nebo zkuste rovnou název hledaného náhradního dílu. Pokud neuspějeme, pošlete poptávku e-mailem nebo pomocí rychlého dotazu.

Nákupní košík

Počet položek: 0 Cena bez DPH: 0,- Prohlížet obsah košíku Vyprázdnit košík

Přihlášení / Registrace

Nový zákazník
Acer Asus Compaq Dell Fujitsu Siemens Hewlett-Packard IBM Lenovo Sony Toshiba Umax